พิสุทธิพงศ์ พ. ., and อารยวัฒน์ ส. . “Ultrasound Fetal Doper”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 7, June 2006, pp. 89-93, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242284.