วันทอง ป. ., and คำพุฒ ป. . “การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น”. Frontiers in Engineering Innovation Research, vol. 9, June 2007, pp. 20-25, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242242.