พรหมน้ำฉ่ำ ส. ., นวลพลับ ก. ., ปลั่งกลาง บ. ., and เบียนสูงเนิน ส. . “Measurement and Display System for Solar Radiation”. Frontiers in Engineering Innovation Research, vol. 10, Dec. 2007, pp. 87-92, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242237.