โอทองคำ ม. ., ขอจิตต์เมตต์ ส. ., and กร้ำมาตร ป. . “Dust Cotton Fiber As an Added Material in Gypsum Boards”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 11, June 2008, pp. 1-8, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242207.