ลังกาพินธุ์ จ. ., เหล่าโก่ง ส. ., สินสวัสดิ์ ภ. ., and ศรีประเสริฐ ช. . “Development of a Cassava Stem Cutting Machine”. Frontiers in Engineering Innovation Research, vol. 12, Dec. 2008, pp. 19-26, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242200.