ปานสาคร ส. ., สุขนาค ศ. ., พงษ์ศักดิ์ เ. ., and สนรัมย์ ส. . “Study and Design of a Small Germinated Brown Rice Machine for Home”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 1, June 2010, pp. 61-67, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242176.