จงจันทร์ ย. ., and คุปตัษเฐียร ณ. . “ Ltd”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 2, Dec. 2010, pp. 17-27, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242163.