เพชรพิมูล ว. ., ภูมิกิตติพิชญ์ ก. ., and โคตทะเล ส. . “A Design of Power Converter Circuit for 1 KW Wind Turbine Generator”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 1, June 2011, pp. 19-27, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242152.