ณรงค์กูล อ. ., กร้ำมาตร ป. ., วิณิชย์ล้ำเลิศ เ. ., and ตั้งเติมสิริกุล ส. . “Multiple Dosages of Superplasticizer and Workability Loss of Mortar”. Frontiers in Engineering Innovation Research, vol. 2, Dec. 2011, pp. 1-8, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242131.