ทุริสุทธิ์ ณ. ., ลิมปิทีปราการ เ. ., ทองวิค ส. ., and นิมมล ฉ. . “The Analysis of Heat Pump Performance Using R-410A for Drying”. Frontiers in Engineering Innovation Research, vol. 1, June 2012, pp. 41-48, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242128.