จินะวงค้ ร. ., and อรรคทิมากูล ส. . “Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN”. Frontiers in Engineering Innovation Research, vol. 1, June 2013, pp. 69-79, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242093.