เขียนขาบ ส. ., ตั้งปกาศิต จ. ., and เมืองน้อย ว. . “Significant Factors for Customer Satisfaction of Home Building Company”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 2, Dec. 2013, pp. 79-88, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242086.