สิริแสงสว่าง ร. ., โพธิ์บาย จ. ., เพชรเลิศ ช. ., and เพ็ชรย้อย ธ. . “Studies on Usage of Products from Slow Pyrolysis of Tamarind Seed”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 2, Dec. 2015, pp. 35-42, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242042.