กิมะพงศ์ ก. ., ตรัยวนพงศ์ ส. ., ประสมทอง ส. ., and วัฒนจิตสิริ ว. . “Effect of Buttering and Hardfacing on Mechanical Properties of JIS-S50C Steel Weld Metal”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 14, no. 1, June 2016, pp. 77-86, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242034.