ลังกาพินธ์ุ จ. ., ปานสาคร ส. ., อัครกุลธร ภ. ., สร้อยแม้น ส. . ., and สร้อยแม้น ศ. “Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 14, no. 1, June 2016, pp. 47-54, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242030.