ลังกาพินธุ์ จ. ., ปานสาคร ส. ., กาลศิริศิลป์ ร., โพธิ์รอด ม., and โคตรพรหมศรี ณ. “STUDY AND TESTING OF A LOTUS SEED PEELING MACHINE”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 15, no. 1, June 2017, pp. 35-42, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241997.