สุภารัตน์ จ. ., อินปัญโญ ช. ., and ต่อสกุล ศ. . “Design and Development of Shallot Frying Machine”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 15, no. 2, Dec. 2017, pp. 51-57, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241990.