ไวทย์รุ่งโรจน์ ศ., and หล้าวงศ์ อ. “A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption”. Journal of Engineering, RMUTT, vol. 16, no. 1, June 2018, pp. 13-21, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241963.