[1]
บุญญะฤทธิ์ พ. ., “ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์”, feir, vol. 2, pp. 69–71, Dec. 2002.