[1]
เตชธรรมรักข์ ป. ., ลาภเกษมสุข อ. ., and จ้อยเจริญ ข. ., “Application of Banana Sheath as an Insulator for Food Carrying Package”, feir, vol. 10, pp. 5–9, Dec. 2007.