[1]
ลังกาพินธุ์ จ. ., เหล่าโก่ง ส. ., สินสวัสดิ์ ภ. ., and ศรีประเสริฐ ช. ., “Development of a cassava stem cutting machine”, feir, vol. 12, pp. 19–26, Dec. 2008.