[1]
จงจันทร์ ย. . and คุปตัษเฐียร ณ. ., “ Ltd”., j.eng.rmutt, vol. 2, pp. 17–27, Dec. 2010.