[1]
เพชรพิมูล ว. ., ภูมิกิตติพิชญ์ ก. ., and โคตทะเล ส. ., “A Design of Power Converter Circuit for 1 kW Wind Turbine Generator”, j.eng.rmutt, vol. 1, pp. 19–27, Jun. 2011.