[1]
ณรงค์กูล อ. ., กร้ำมาตร ป. ., วิณิชย์ล้ำเลิศ เ. ., and ตั้งเติมสิริกุล ส. ., “Multiple dosages of superplasticizer and workability loss of mortar”, feir, vol. 2, pp. 1–8, Dec. 2011.