[1]
ทุริสุทธิ์ ณ. ., ลิมปิทีปราการ เ. ., ทองวิค ส. ., and นิมมล ฉ. ., “The Analysis of Heat Pump Performance Using R-410A for Drying”, feir, vol. 1, pp. 41–48, Jun. 2012.