[1]
เขียนขาบ ส. ., ตั้งปกาศิต จ. ., and เมืองน้อย ว. ., “Significant Factors for Customer Satisfaction of Home Building Company”, j.eng.rmutt, vol. 2, pp. 79–88, Dec. 2013.