[1]
กิมะพงศ์ ก. ., ตรัยวนพงศ์ ส. ., ประสมทอง ส. ., and วัฒนจิตสิริ ว. ., “Effect of Buttering and Hardfacing on Mechanical Properties of JIS-S50C Steel Weld Metal”, feir, vol. 14, no. 1, pp. 77–86, Jun. 2016.