[1]
ลังกาพินธ์ุ จ. ., ปานสาคร ส. ., อัครกุลธร ภ. ., สร้อยแม้น ส. . ., and สร้อยแม้น ศ., “Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine”, j.eng.rmutt, vol. 14, no. 1, pp. 47–54, Jun. 2016.