[1]
สุภารัตน์ จ. ., อินปัญโญ ช. ., and ต่อสกุล ศ. ., “Design and development of Shallot frying machine”, j.eng.rmutt, vol. 15, no. 2, pp. 51–57, Dec. 2017.