[1]
ไวทย์รุ่งโรจน์ ศ. and หล้าวงศ์ อ., “A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption”, j.eng.rmutt, vol. 16, no. 1, pp. 13–21, Jun. 2018.