บุญญะฤทธิ์ พ. . (2002) “ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์”, Frontiers in Engineering Innovation Research, 2, pp. 69–71. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242375 (Accessed: 31 May 2024).