วันทอง ป. . and คำพุฒ ป. . (2007) “การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น”, Frontiers in Engineering Innovation Research, 9, pp. 20–25. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242242 (Accessed: 29 May 2024).