โอทองคำ ม. ., ขอจิตต์เมตต์ ส. . and กร้ำมาตร ป. . (2008) “Dust cotton fiber as an added material in gypsum boards”, Journal of Engineering, RMUTT, 11, pp. 1–8. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242207 (Accessed: 25 May 2024).