ลังกาพินธุ์ จ. ., เหล่าโก่ง ส. ., สินสวัสดิ์ ภ. . and ศรีประเสริฐ ช. . (2008) “Development of a cassava stem cutting machine”, Frontiers in Engineering Innovation Research, 12, pp. 19–26. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242200 (Accessed: 29 May 2024).