ปานสาคร ส. ., สุขนาค ศ. ., พงษ์ศักดิ์ เ. . and สนรัมย์ ส. . (2010) “Study and Design of a Small Germinated Brown Rice Machine for Home”, Frontiers in Engineering Innovation Research, 1, pp. 61–67. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242176 (Accessed: 31 May 2024).