จงจันทร์ ย. . and คุปตัษเฐียร ณ. . (2010) “ Ltd”., Journal of Engineering, RMUTT, 2, pp. 17–27. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242163 (Accessed: 27 May 2024).