เพชรพิมูล ว. ., ภูมิกิตติพิชญ์ ก. . and โคตทะเล ส. . (2011) “A Design of Power Converter Circuit for 1 kW Wind Turbine Generator”, Journal of Engineering, RMUTT, 1, pp. 19–27. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242152 (Accessed: 25 May 2024).