ณรงค์กูล อ. ., กร้ำมาตร ป. ., วิณิชย์ล้ำเลิศ เ. . and ตั้งเติมสิริกุล ส. . (2011) “Multiple dosages of superplasticizer and workability loss of mortar”, Frontiers in Engineering Innovation Research, 2, pp. 1–8. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242131 (Accessed: 31 May 2024).