จินะวงค้ ร. . and อรรคทิมากูล ส. . (2013) “Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN”, Frontiers in Engineering Innovation Research, 1, pp. 69–79. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242093 (Accessed: 31 May 2024).