เขียนขาบ ส. ., ตั้งปกาศิต จ. . and เมืองน้อย ว. . (2013) “Significant Factors for Customer Satisfaction of Home Building Company”, Frontiers in Engineering Innovation Research, 2, pp. 79–88. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242086 (Accessed: 29 May 2024).