ลังกาพินธ์ุ จ. ., ปานสาคร ส. ., อัครกุลธร ภ. ., สร้อยแม้น ส. . . and สร้อยแม้น ศ. (2016) “Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine”, Journal of Engineering, RMUTT, 14(1), pp. 47–54. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242030 (Accessed: 21 May 2024).