ลังกาพินธุ์ จ. ., ปานสาคร ส. ., กาลศิริศิลป์ ร., โพธิ์รอด ม. and โคตรพรหมศรี ณ. (2017) “STUDY AND TESTING OF A LOTUS SEED PEELING MACHINE”, Journal of Engineering, RMUTT, 15(1), pp. 35–42. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241997 (Accessed: 27 May 2024).