สุภารัตน์ จ. ., อินปัญโญ ช. . and ต่อสกุล ศ. . (2017) “Design and development of Shallot frying machine”, Journal of Engineering, RMUTT, 15(2), pp. 51–57. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241990 (Accessed: 21 May 2024).