ไวทย์รุ่งโรจน์ ศ. and หล้าวงศ์ อ. (2018) “A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption”, Journal of Engineering, RMUTT, 16(1), pp. 13–21. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241963 (Accessed: 2 February 2023).