บุญญะฤทธิ์ พิพัฒน์. 2002. “ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์”. Frontiers in Engineering Innovation Research 2 (December):69-71. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242375.