คำพุฒ ประชุม, and สุรชาติเมธินทร์ อภิชาติ. 2003. “Apparatus for Helping Cap Concrete Specimens”. Journal of Engineering, RMUTT 3 (June):17-21. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242348.