พิสุทธิพงศ์ พีรพัฒน์, and อารยวัฒน์ สมใจ. 2006. “Ultrasound Fetal Doper”. Frontiers in Engineering Innovation Research 7 (June):89-93. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242284.