วันทอง ประภาส, and คำพุฒ ประชุม. 2007. “การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น”. Frontiers in Engineering Innovation Research 9 (June):20-25. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242242.