พรหมน้ำฉ่ำ สิทธิโชค, นวลพลับ กิตติ, ปลั่งกลาง บุญยัง, and เบียนสูงเนิน สมชาย. 2007. “Measurement and Display System for Solar Radiation”. Frontiers in Engineering Innovation Research 10 (December):87-92. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242237.