โอทองคำ มณเธียร, ขอจิตต์เมตต์ สุจิระ, and กร้ำมาตร ปิติศานต์. 2008. “Dust Cotton Fiber As an Added Material in Gypsum Boards”. Journal of Engineering, RMUTT 11 (June):1-8. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242207.